Spracovali sme pre Vás (i) podmienky používania internetových stránok a (ii) naše zásady ochrany osobných údajov, aby sme vysvetlili, ako chránime Vaše osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Podmienky používania

Prevádzkovateľom internetových stránok www.lipovitan.sk je spoločnosť Herbacos Recordatis.r.o., IČ: 15061906, so sídlom Štrossova 239, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí (ďalej len „Herbacos Recordati„ nebo „prevádzkovateľ“), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

Prevádzkovateľovi predstavujú všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a dizajnu týchto stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.
Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok www.lipovitan.sk (ďalej len „Podmienky„). Internetové stránky www.lipovitan.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich užívanie sa riadi týmito podmienkami.

Spôsob používania

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.lipovitan.sk bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetových stránok www.lipovitan.sk alebo je inak zneužívať,
 • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov,
 • využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a/nebo reťazových správ,
 • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov,
 • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok www.lipovitan.sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
 • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky.

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Obsah internetových stránok www.lipovitan.sk má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto stránkach.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok www.lipovitan.sk.
Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.lipovitan.sk.
Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok www.lipovitan.sk.

Odkazy na tieto webové stránky

Pretože odkazy považujeme za užitočné, umožňujeme Vám vytvárať na iných webových stránkach odkazy na tieto webové stránky. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, keď poskytnete niekomu odkaz na tieto webové stránky, musíte dodržať nasledujúce podmienky a všetky príslušné zákony:

 • môžete odkazovať na materiály, ale nesmiete žiadne materiály kopírovať,
 • nesmiete vytvárať zdanie, že prevádzkovateľ poskytuje záštitu alebo je spojený s akýmikoľvek webovými stránkami, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, alebo akýmikoľvek produktmi, službami alebo obsahom, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tejto webovej stránky,
 • nesmiete vytvárať skreslenú predstavu ohľadom svojho vzťahu s prevádzkovateľom,
 • nesmiete prezentovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi či jeho produktoch a službách,
 • webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, nesmú obsahovať obsah, ktorý by mohol byť považovaný za urážlivý, kontroverzné alebo proti dobrému mravu a webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, môže obsahovať iba obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Elektronická komunikácia

Keď navštevujete tieto webové stránky alebo zasielate e-maily prevádzkovateľovi, vykonávate elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľom. Môžeme Vám odpovedať e-mailom alebo umiestnením oznámenia na tieto webové stránky.  Vezmite, prosím, na vedomie, že všetky takéto oznámenia, vyhlásenia a iné komunikácie, ktoré Vám prevádzkovateľ elektronicky poskytne, je odpoveďou na vašu elektronickú komunikáciu, a preto nemá právnu povahu obchodného oznámenia alebo inej nevyžiadanej elektronickej komunikácie.

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov a o informovaní dotknutých osôb (ďalej len “GDPR”).

Prístup na stránky www.lipovitan.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť úplne alebo čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle platnej právnej úpravy, najmä GDPR, a to či už so súhlasom používateľa alebo na základe iného právneho základu.
V prípade stránok www.lipovitan.sk ide o súbory cookies a o nasledujúce osobné údaje, ktoré sú poskytované užívateľom pri vyplnení kontaktného formulára: meno, priezvisko, emailová adresa, telefón. Prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sa používateľ rozhodne poskytnúť pri vypĺňaní tohto kontaktného formulára.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje so všetkými osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a užívať ich len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú údaje získavané, čo je výhradne kontaktovanie užívateľa stránok na základe jeho žiadosti.
Údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu ich spracovania, maximálne však po dobu 12 mesiacov.
Poverencom pre ochranu osobných údajov bola vymenovaná pani Radka Nečasová, zo spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o., môžete ju kontaktovať na e-mailovej adrese radka.necasova@recordati.cz.

Práva užívateľa súvisiace so spracovaním osobných údajov

 • používateľ má právo žiadať o informácie o kategóriách spracovávaných osobných údajov, účelu, dobe a povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov používateľa;
 • používateľ má právo požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov;
 • používateľ má právo požiadať pri naplnení podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch, aby osobné údaje boli opravené, doplnené alebo vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené;
 • používateľ má právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť u dozorného úradu (ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk) ak sa domnieva, že osobné údaje používateľa sa spracúvajú v rozpore s GDPR);
 • používateľ má právo byť informovaný o prípadoch porušenia bezpečnosti osobných údajov a to vtedy, ak je pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a slobody.

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje sú prevádzkovateľom zabezpečené podľa obvyklých technických štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovania údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím.

Spracovanie súborov cookies

Stránky www.lipovitan.sk spracovávajú súbory cookies, a to ako na základe nevyhnutnosti takéhoto spracovania pre funkčnosť stránok (tzv. technické cookies) a teda na základe oprávnených záujmov ich prevádzkovateľa, tak na základe súhlasu používateľa (v prípade analytických a marketingových cookies), ktorý mohol používateľ udeliť pri svojej prvej návšteve, pričom používateľ  môže kedykoľvek zmeniť rozsah svojho súhlasu alebo ho odvolať priamo na webovej stránke.

Čo sú cookies

Ide o malé súbory tvorené písmenami a číslicami, ktoré počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho zariadenia, teda počítača, mobilného telefónu alebo napríklad tabletu a ukladá na pevnom disku Vášho zariadenia.

Hoci súbory cookies spravidla nemôžu priamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, pomáhajú nám rozlíšiť jednotlivých používateľov webových stránok. Vďaka nim Vám môžeme ponúknuť lepší pôžitok pri prezeraní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.
Pomocou cookies si Váš prehliadač napríklad pamätá, či ste súhlasil (a) s podmienkami používania našich webových stránok, akú jazykovú mutáciu týchto stránok ste si zvolil (a), či napríklad akú emailovú adresu ste pri Vašej poslednej návšteve na týchto stránkach zadal (a).
Každá webová stránka môže do Vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, ak to umožňuje nastavenie Vášho prehliadača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany Vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookies, ktoré tieto stránky do Vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookies odoslaných inými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď ich používateľ navštívi. Môžu tak lepšie sledovať on-line prevádzku.

Súbory cookies tretích strán

V prípade Vášho súhlasu používame reklamné súbory cookies tretích strán, ktoré nám umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť našej reklamy ako na našich vlastných webových stránkach, tak na webových stránkach tretích strán. Tieto súbory cookies sa niekedy používajú pre personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy.

Služba Google Analytics

V prípade Vášho súhlasu využíva táto stránka ďalej službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Analytics používa súbory cookies umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súbormi cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

Zoznam typov používaných cookies tretích strán

NázovTypTrvanieÚčel
Google AnalyticsCookies tretej stranyPodľa nastavení prehliadača používateľa alebo do odstráneniaZískavanie štatistických informácií
Google AdWordsCookies tretej stranyPodľa nastavení prehliadača používateľa alebo do odstráneniaZískavanie štatistických informácií
SklikCookies tretej stranyPodľa nastavení prehliadača používateľa alebo do odstráneniaZískavanie štatistických informácií

V prípade analytických cookies ide o službu Universal Google Analytics.

V prípade marketingových cookies ide o Facebook Pixel, Sklik, Google AdWords.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť.