Pravidlá súťaže LIPOVITAN® DUO a www1.pluska.sk

 1. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o., so sídlom: Kutnohorská 11/57, 109 00 Praha 10, Česká republika (ďalej len Herbacos) v spolupráci s internetovým portálom www1.pluska.sk, prevádzkovaným spoločnosťou News and Media Holding a.s., so sídlom:Bajkalská 19/B, 832 15 Bratislava 3, Slovakia (ďalej len www1.pluska.sk).
 2. Pod pojmom súťaž sa rozumie súťaž pre čitateľov internetovej stránky www1.pluska.sk.
 3. Súťaž prebieha v období od 23. 4. 2021 00.00 hod. do 7. 5. 2021 24.00 hod.
 4. Súťaže sa môže zúčastniť osoba s doručovacou adresou na území Slovenské republiky, ktorá v stanovenej lehote správne odpovie na súťažnú otázku.
 5. Súťažiaci sa súťaže zúčastní poslaním odpovede na súťažnú otázku na e-mailovú adresu organizátora lipovitan@recordati.sk v lehote stanovenej v bode 3) týchto pravidiel.
 6. Súťažná otázka: Aký je celý názov byliny/rastliny, ktorá sa ľudovo nazýva aj Kristova koruna alebo strieborný bodliak a ktorá je hlavným zdrojom látok podporujúcich regeneráciu pečene?
 7. Povinné náležitosti e-mailu s odpoveďou na súťažnú otázku:
  1. Predmet e-mailu obsahuje výrazy súťaž a lipovitan duo.
  2. V texte e-mailu figuruje správna odpoveď, teda celý názov rastliny s uvedením druhového aj rodového mena.
  3. Meno, priezvisko a doručovacia adresa súťažiaceho – kvôli prípadnému doručeniu výhry.
 8. Poslaním odpovede a účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci spoločnostiam Herbacos a www1.pluska.sk súhlas na použitie jeho osobných údajov, pozri bod 7) týchto pravidiel. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim budú spoločnosti Herbacos a www1.pluska.sk spracúvať len kvôli účasti v súťaži, odovzdaniu výhry a prípadne na ďalší účel spojený so súťažou podľa týchto pravidiel.
 9. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť na súťaži len raz, teda môže poslať len jednu odpoveď na súťažnú otázku. V prípade poslania viacerých odpovedí so zhodnými náležitosťami podľa bodu 8) týchto pravidiel (meno a priezvisko súťažiaceho a e-mailová adresa) sa taký súťažiaci zaradí do súťaže len raz.
 10. Zo všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku a dodržia pravidlá tejto súťaže, bude vyžrebovaných 50 výhercov.
 11. Výhra: Nepeňažná výhra – 2 balenia výživových doplnkov LIPOVITAN® DUO.
 12. Výhercov budú o ich výhre spoločnosti Herbacos alebo www1.pluska.sk informovať e-mailom. Na tento spôsob informovania dávajú súťažiaci spoločnostiam Herbacos a www1.pluska.sk súhlas svojou účasťou v súťaži.
LIPOVITAN DUO
LIPOVITAN S
LIPOVITAN